Diario di viaggio


Stage Takudai, Unterschleißheim & München (Germania), 2019


Stage Takudai, München (Germania), 2018


Marseille (Francia), 2017


Essen (Belgio), 2016


Koblenz/Bad Camberg (Germania), 2013


Bad Camberg (Germania), 2012


Bad Camberg (Germania), 2011